Zaproszenie do składania ofert na montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” w Wołominie.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
05- 200 Wołomin, ul. Korsaka 4
Tel. (22) 763- 56- 00, fax (22) 763- 56- 01
e- mail: sekretariat@osir.wolomin.pl
NIP: 125- 06- 47- 068
REGON: 012668119

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro 

Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” w Wołominie.

Nr referencyjny: OSiR.6.ZO.12.2017

Wołomin, grudzień 2017r.

ZAMAWIAJĄCY

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

05- 200 Wołomin, ul. Korsaka 4

Tel. (22) 763- 56- 00

e- mail: sekretariat@osir.wolomin.pl

NIP: 125- 06- 47- 068

REGON: 012668119

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, pn.: Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” w Wołominie.

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Transport elementów składanego lodowiska z siedziby Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4 na boisko wielofunkcyjne w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Wołominie;

b) Demontaż na rozpoczęcie działalności lodowiska i montaż na zakończenie działalności lodowiska dwóch koszy do koszykówki na boisku wielofunkcyjnych;

c) Rozłożenie orurowania lodowiska;

d) Montaż oraz rozruch lodowiska- składającego się z następujących czynności:

 • – rozwinięcie maty lodowiska;
 • – skręcenie złączy typu victaulic znajdujących się na kolektorach zasilających i powrotnych;
 • – montaż rurociągów przesyłowych do agregatu łączących kolektory z chillerem;
 • – przeprowadzenie próby szczelności układu chłodniczego przy użyciu sprężonego powietrza o ciśnieniu 2,5 bar;
 • – napełnienie instalacji glikolem wraz z odpowietrzeniem układu chłodniczego;
 • – montaż band lodowiska;
 • – wytworzenie tafli lodu o grubości minimum 5 cm nad rurkami.

e) Szczegółowe dokonanie kontroli szczelności układu chłodzenia;

f) Przygotowanie odpowiedniej warstwy lodu;

g) Uruchomienie i przegląd agregatu chłodniczego zapewniającego właściwe funkcjonowanie lodowiska;

h) Demontaż lodowiska nastąpi po roztopieniu lodu na płycie lodowiska składającego się z następujących czynności:

 • – opróżnienie instalacji z glikolu poprzez zawór spustowy;
 • – demontaż band lodowiska;
 • – zwinięcie orurowania;
 • – usuniecie warstwy izolacyjnej;

i) Transport zdemontowanych elementów składanego lodowiska w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Wołomin.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

2.3. Jako Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowali należycie minimum 3 zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia tj. montaż i demontaż składanego lodowiska.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia:

 • – udostępnienie lodowiska „Biały Orlik” użytkownikom – 21 grudnia 2017 r.
 • – demontaż składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik”- termin uzgodnionym z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, nie później niż do końca miesiąca marca 2018 r.
 1. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Cena – 100%

Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie

przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na

Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na

podstawie poniższego wzoru:

C=  x 100 pkt

gdzie:

Cmin – cena brutto oferty najtańszej

Co – cena brutto oferty ocenianej

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:

Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty podpisany przez osobę upoważnioną) na adres: sekretariat@osir.wolomin.pl lub złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie nie później niż do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 12:00.

Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zniszczone.

 1. ZAWARTOŚĆ OFERTY:

6.1. Oferta powinna zawierać

6.2.Formularz Ofertowy- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert).

6.3. Wykaz zrealizowanych zamówień przez Wykonawcę w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania z załączonymi referencjami, potwierdzonymi za zgodnością z oryginałem – podpisany i prawidłowo wypełniony wzór wykazu zgodny z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia do składania ofert.

6.4. Projekt umowy- podpisany przez Wykonawcę ( załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert).

6.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

6.6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych – cena oferty musi obejmować całość Zamówienia.

6.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

6.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

6.9. Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

05- 200 Wołomin, ul. Korsaka 4

oraz opisana:

OFERTA NA

„Montaż i demontaż składanego lodowiska sezonowego „Biały Orlik” w Wołominie. Nr referencyjny: OSiR.6.ZO.12.2017”

 

 1. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty – zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.

 1. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PODPISANIA UMOWY ZOSTANIE NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZANA WYBRANEMU WYKONAWCY TELEFONICZNIE, MAILEM LUB DROGĄ POCZTOWĄ.
 2. FORMY POROZUMIEWANIA ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

Zamawiający preferuje porozumiewanie się z Wykonawcami w formie elektronicznej na adres email: sekretariat@osir.wolomin.pl lub osobiście w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

Dopuszcza się składanie dokumentów i oświadczeń w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego, tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie sekretariat, 05- 200 Wołomin, ul. Korsaka 4.

Bożena Matusiak

Dyrektor OSiR „Huragan”