Regulamin zajęć zorganizowanych z Pilatesu, Workout

REGULAMIN ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH Z PILATESU, WORKOUT na obiektach sportowych Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Organizatorem zajęć zorganizowanych z pilatesu, workoutu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4.
 • Osobami wyznaczonymi do prowadzenia i koordynowania zajęć są instruktorzy wyznaczeni przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.
 • Zajęcia odbywają się na obiektach sportowych, których Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie jest zarządcą.
 • Czas trwania zajęć zorganizowanych, wynosi 60 min.
 • W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane, jako uczestnicy.
§ 2 UCZESTNICY ZAJĘĆ
 • Uczestnikami zajęć zorganizowanych z pilatesu, workoutu są osoby pełnoletnie
 • Uczestnicy zajęć, którzy nie ukończyli 18 roku życia, są zobowiązani przekazać Organizatorowi udzieloną pisemnie zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w zajęciach.
 • Osoby poniżej 15 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach tylko w obecności opiekuna prawnego. Opiekun wówczas bierze odpowiedzialność za podopiecznego.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z warunkami niniejszego Regulaminu zajęć, akceptując tym samym wszelkie jego postanowienia.
 • Udział w zajęciach jest odpłatny.
 • W zajęciach mogą brać udział osoby, które uiściły opłatę w recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4.
 • Każdy uczestnik zajęć, oświadcza, że jest zdrowy i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
 • Każdy uczestnik zajęć, ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 • W celu wzięcia udziału w zajęciach uczestnik powinien być ubrany w wygodny i zapewniający bezpieczeństwo strój do ćwiczeń.
 • Podczas zajęć telefony komórkowe powinny zostać wyciszone, aby nie zakłócały przebiegu ćwiczeń. Problemy zdrowotne bądź swój szczególny stan należy zgłosić instruktorowi przed przystąpieniem do ćwiczeń.
 • Każdy Uczestnik ma prawo przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń wskazanych przez instruktora odmówić ich wykonania, uznając je za niebezpieczne dla swego stanu zdrowia. Jeżeli ćwiczenie przekracza możliwości fizyczne ćwiczącego, powinien zgłosić to instruktorowi.
 • W czasie zajęć uczestnik ma obowiązek podporządkować się poleceniom wydawanym przez instruktora. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność.
 • Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Podczas ćwiczeń na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 30 uczestników.
§ 3 KORZYSTANIE ZE SPRZĘTU SPORTOWEGO
 • Organizator udostępni uczestnikom, niezbędny sprzęt sportowy na zajęcia zorganizowane.
 • Organizator dopuszcza korzystanie w trakcie trwania zajęć zorganizowanych z własnego sprzętu.
 • Uczestnika obowiązuje dbałość o dobry stan urządzeń, udostępnianego sprzętu sportowego oraz miejsca treningowego. Za wszelkie szkody powstałe z winy Uczestnika ponosi on odpowiedzialność finansową, a w przypadku osób niepełnoletnich jego rodzice lub opiekun prawny.
 • Po zakończeniu ćwiczeń odłóż przybory na swoje miejsce.
 • W razie niewłaściwego zachowania uczestnika podczas zajęć, w tym zachowania zagrażającego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu swojemu i innych uczestników lub zachowania dezorganizujące i utrudniające prowadzenie zajęć dla grupy, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji obejmujących wykluczenie z wykonywania wybranych przez trenera ćwiczeń, zakaz uczestnictwa w danym treningu aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zwrot kosztów usługi.
§ 4 PLAN ZAJĘĆ, REZERWACJE
 • Plan zajęć nie jest stały. Ze względu na sezonowość, ulega zmianom.
 • O wprowadzonych zmianach poinformujemy do 7 dni przed ich wejściem w życie.
 • Na zajęcia TRX obowiązują rezerwacje miejsc.
§ 5 PŁATNOŚCI
 • Aby uczestniczyć w zajęciach należy wykupić jednorazowy bilet wstępu.
 • Wejście jednorazowe upoważnia do skorzystania z jednych zajęć.
 • Płatność na zajęcia odbywa się tylko gotówką.
 • Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.