Unieważnienie postępowania w sprawie zapewnienia kadry instruktorskiej

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 ppkt 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych”. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.