Informacja o unieważnieniu trzeciego pisemnego konkursu ofert

  dotyczy: „Trzeciego pisemnego Konkursu ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.” nr sprawy: OSiR/P/1/KO/2017 Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt1 uPzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo dalej…