Informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4,

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4,

 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe@osir.wolomin.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  • w celu wykonania umowy na podstawie 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 2016/679;
  • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
  • dla celów prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;.
  • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (art. 6 ust 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  • dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, takie jak obsługa Contact Center, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne, analityczne i marketingowe,
  • operatorom pocztowym i kurierom,
  • bankom w zakresie realizacji płatności.
  • organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
 5. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 10. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

.