Rejestr umów

Czynność przetwarzania: zawieranie i realizacja umów

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy, iż:

 • a) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4.
  Dane kontaktowe: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4, adres e- mailowy: sekretariat@osir.wolomin.pl
  W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, można kontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres daneosobowe@osir.wolomin.pl .

 • b) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy cywilnoprawnej z osobą, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa, podatkowych czy rachunkowych).
 • c) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i b) oraz lit. c) i f) RODO – wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na podjęcie działań przed zawarciem umowy z osoba, której dane dotyczą lub wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów prawa, podatkowych czy rachunkowych).
 • d) Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, partnerom handlowym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe i doradcze, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję**.
 • e) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku, do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
 • f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem umowy o pracę będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres 50 lat.
 • g) przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących, ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.
 • h) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 • i) podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę z osobą, której dane dotyczą lub realizacji umowy o pracę, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych). W przypadku niepodania danych umowa nie zostanie zawarta.
 • j) Pana/Pani* dane osobowe nie są profilowane.

REJESTR UMÓW 2015

REJESTR UMÓW 2016

REJESTR UMÓW 2017

REJESTR UMÓW 2018