Regulamin zajęć zorganizowanych gimnastyki korekcyjnej dla dzieci i młodzieży

 1. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej są prowadzone na obiekcie Ośrodka Sportu
  i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, przez wykwalifikowanych instruktorów,
  posiadających uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć.
 2. Zajęcia zorganizowane odbywają się dwa razy w tygodniu w dniach i godzinach
  ustalonych przez organizatora.
 3. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci w wieku od lat 6 do lat 16.
 4. Zajęcia dla dzieci do lat 6 – letnich trwają 30 min, natomiast dla pozostałych
  uczestników 45 min.
 5. Warunkiem uczestnictwa w ćwiczeniach na sali jest posiadanie odpowiedniego
  stroju ( strój sportowy, obuwie sportowe).
 6. Instruktor prowadzący jest odpowiedzialny za uczestników zajęć od ich
  rozpoczęcia do ich zakończenia. Maksymalna ilość uczestników w grupie wynosi
  15 osób.
 7. Zajęcia zorganizowane opłacane w kasie recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji
  „Huragan” w Wołominie, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Karnet jest ważny
  30 dni od dnia zakupu. Opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 8. Rodzic/ opiekun prawny ma możliwość wejścia do szatni w celu przebrania
  dziecka.
 9. W przypadku nieobecności instruktora prowadzącego, Ośrodek Sportu
  i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, zapewnia innego instruktora lub dokonuje
  zmian w harmonogramie zajęć.
 10. Na zajęcia zorganizowane gimnastyki korekcyjnej należy stawić się punktualnie.
  Spóźnienie powyżej 15 min. wyklucza możliwość korzystania z zajęć.
 11. Instruktor prowadzący zajęcia ma obowiązek posiadania informacji o stanie
  zdrowotnym, fizycznym i psychicznym uczestników zajęć, i zgodnie z zdobytą
  wiedzą kształtuje cały program zajęć.
 12. Rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do podpisania oświadczenia w
  zakresie braku przeciwwskazań zdrowotnych dziecka do uczestnictwa w
  zajęciach zorganizowanych gimnastyki korekcyjnej. Organizator nie ponosi
  odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek
  konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia
  uczestnika.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utracone w czasie zajęć mienie,
  dlatego też posiadanie przez uczestników zajęć wartościowych przedmiotów
  odbywa się wyłącznie na ich odpowiedzialność.
 14. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” zastrzega sobie prawo do wykonywania
  zdjęć, filmów i wykorzystywania ich do celów marketingowych, szkoleniowych
  wraz z publikacją wizerunku osób uczestniczących w zajęciach poprzez publiczne
  środki masowego przekazu.
 15. Zakup usługi zajęć zorganizowanej gimnastyki korekcyjnej jest traktowany, jako
  akceptacja warunków niniejszego regulaminu dla uczestników zajęć oraz
  regulaminu obowiązującego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan”
  w Wołominie.