Regulamin korzystania z lodowiska „Biały Orlik” w Wołominie

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Lodowisko „Biały Orlik” usytuowane na boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 w Wołominie, jest ogólnodostępnym obiektem Gminy Wołomin, administrowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie z siedzibą przy ul. Korsaka 4.
 2. Lodowisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00 – 20.00. Wysokość opłat określona jest w cenniku Lodowiska „Biały Orlik”.
 3. Konserwacja techniczna lodowiska odbywa się o stałej godzinie tj. od godz. 14.00 do godz. 15.00.
 4. W okresie ferii zimowych, przerw świątecznych i świąt, godziny udostępnienie lodowiska ustala administrator.
 5. Administrator lodowiska zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia obiektu z użytkowania z następujących powodów:
  • Niekorzystnych warunków atmosferycznych;
  • Awarii urządzeń lodowiska;
  • Potrzeby wykonania niezbędnych prac związanych z właściwą eksploatacją lodowiska;
  • Organizacji imprez lub zajęć zorganizowanych na lodowisku;
  • Innych ważnych przyczyn.
 6. Powierzchnia tafli lodowiska wynosi ok. 540 m2 i może przebywać jednorazowo na czas jednej jednostki czasowej, nie więcej 50 osób.
 7. Na taflę lodowiska można wchodzić i wychodzić wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 8. Przed wejściem na teren lodowiska osoby korzystające, winny zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz ściśle się do niego stosować.
 9. Użytkownikami lodowiska mogą być osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 10. Grupy zorganizowane mogą przebywać na terenie lodowiska wyłącznie pod opieką nauczyciela, instruktora, trenera lub opiekuna grupy.
 11. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w obuwiu łyżwiarskim.
 12. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
 13. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko na czas jednej jednostki czasowej wynoszącej 60 minut, a jego zakup jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu korzystania z lodowiska
 14. Wstęp na lodowisko następuję w czasie określającym pełną godzinę zegarową.
 15. Osoby naruszające porządek publiczny i niestosujące się do postanowień Regulaminu będą usuwane z obiektu bez prawa do zwrotu wcześniej wniesionych opłat.
 16. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz:
  • Używania łyżew do jazdy szybkiej (tj. panczen), kijków, krążków i przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla innych osób korzystających z lodowiska;
  • Jazdy z dziećmi na rękach, podnoszenia innych osób w czasie jazdy na łyżwach;
  • Przebywania na tafli lodowiska w innym obuwiu niż przeznaczonym do jazdy na lodzie;
  • Chodzenia w łyżwach poza miejscami wyłożonymi wykładziną gumową;
  • Siadania na bandach lodowiska;
  • Wnoszenia i spożywania napojów i żywności na tafli lodowiska;
  • Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;
  • Palenia tytoniu i środków odurzających;
  • Niszczenia urządzeń i sprzętu, zaśmiecania terenu lodowiska;
  • Stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla korzystających m. in. poprzez jazdę pod prąd, urządzania wyścigów, wykonywania skoków, gwałtownych hamowań, niebezpiecznych zabaw;
  • Wprowadzania zwierząt na teren lodowiska;
  • Przebywania i korzystania z lodowiska poza godzinami otwarcia.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA

 1. Z lodowiska korzystać mogą osoby:
  • Amatorsko uprawiające łyżwiarstwo i wyposażone w obuwie z łyżwami;
  • Dzieci do lat 10 wyłącznie pod opieką i nadzorem osób dorosłych przebywających w obuwiu łyżwiarskim.
 2. Zakaz korzystania z lodowiska mają osoby:
  • Będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
  • Zachowujące się w sposób agresywny lub zagrażający innym osobom;
  • Nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu;
  • Osoby, które co najmniej trzykrotnie zostały usunięte z lodowiska w sytuacjach, o których mowa w pkt. 15 niniejszego regulaminu w ciągu sezonu funkcjonowania lodowiska.
 3. Wstęp na taflę lodowiska może być czasowo wstrzymany w przypadku osiągnięcia górnego limitu osób korzystających z obiektu.
 4. Korzystający z lodowiska zobowiązani są do:
  • Bezwzględnego stosowania się do uwag i poleceń administratora lodowiska;
  • Opuszczania tafli lodowiska podczas przerwy konserwacji technicznej;
  • Zachowania nakazu kierunku jazdy;
  • Niezwłoczne powiadomienie pracowników obsługi lodowiska w przypadku zauważenia wszelkich nieprawidłowości;
 5. Dla bezpieczeństwa i ochrony ciała szczególnie u dzieci i młodzieży zaleca się jazdę w kaskach ochronnych bądź czapkach, rękawiczkach, osłonach ochronnych na stawy łokciowe i kolanowe.
 6. Zaleca się szczególną ostrożność osobom noszącym okulary korekcyjne i szkła kontaktowe. Korzystanie z nich w trakcie jazdy na lodzie odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność posiadacza.

 

III. WYPOŻYCZALNIA ŁYŻEW

 1. Wypożyczalnia łyżew czynna jest w godzinach otwarcia lodowiska.
 2. Łyżwy wypożyczane są odpłatnie na jednostkę czasową wynoszącą 60 minut, wg obowiązującego cennika korzystania z lodowiska.
 3. Zwrot łyżew do wypożyczalni musi nastąpić w czasie do 10 minut od zakończenia jazdy na lodzie. Po przekroczeniu określonego czasu naliczana będzie opłata jak za następną godzinę wypożyczenia.
 4. Wypożyczenie łyżew dokonuje się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub opłacając kaucję w wysokości 200, 00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdą parę łyżew.
 5. Na jeden dokument tożsamości wydawana jest jedna para łyżew za wyjątkiem opiekunów dzieci do lat 10.
 6. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową w wysokości 200, 00 zł (słownie dwieście złotych) za każdą parę łyżew w przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia wypożyczonego sprzętu.
 7. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonego sprzętu.
 8. Na łyżwach można przebywać na tafli lodowiska oraz w miejscach wskazanych przez administratora obiektu.
 9. Wypożyczający zobowiązuje się zwrócić łyżwy w dobrym stanie technicznym nie gorszym jak wypożyczone oraz oczyszczone z lodu.

 

IV. NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących zmian samopoczucia, osoba korzystająca powinna przerwać pobyt na tafli lodowiska i powiadomić obsługę obiektu.
 2. Ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa ponosi osoba korzystająca z lodowiska.
 3. Punkt udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej znajduje się w pomieszczeniu obsługi technicznej lodowiska.
 4. O wszelkich zagrożeniach oraz uszkodzeniach wpływających na bezpieczeństwo korzystających z lodowiska należy niezwłocznie poinformować pracowników obsługi.
 5. Za uszkodzenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Osoby, których działanie spowodowało zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia i sprzętu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność taką ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 7. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie lodowiska, administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Prowadzenie działalności handlowej lub umieszczanie reklam, ogłoszeń bądź prowadzenie akcji promocyjnych na terenie lodowiska wymaga formalnego zgłoszenia do administratora obiektu i uzyskania jego zgody.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.