Regulamin korzystania z boiska do siatkówki plażowej

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ NA NAWIERZCHNI Z PIASKU NATURALNEGO W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI „Huragan” W WOŁOMINIE

§1

Postanowienia ogólne

 1. Zarządcą dwóch boisk do siatkówki plażowej jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie (OSiR „HURAGAN” w Wołominie). Boiska są częścią zewnętrznej infrastruktury sportowej znajdującej się na terenie OSiR „HURAGAN” w Wołominie.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku naturalnego.
 3. Boiska do siatkówki plażowej są czynne w okresie maj – październik w  8 : 00 – 21:00 lub do zapadnięcia zmroku. Czas otwarcia boiska może ulec zmianie w zależności od zainteresowania klientów i warunków atmosferycznych
 4. oisko do siatkówki plażowej przeznaczone jest do gry/ zajęć w piłkę siatkową plażową.
 5. Na całym obiekcie obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§2

Rezerwacja

 1. Rezerwacji boiska do siatkówki plażowej można dokonywać codziennie od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00 – 19.00 telefonicznie pod numerem telefonu 22 763 56 03 lub osobiście w recepcji OSiR „Huragan” w Wołominie.
 2. OSiR „HURAGAN” w Wołominie zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji w razie wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych okoliczności mających wpływ na bezpieczeństwo korzystania z boiska.
 3. W przypadku, gdy boisko jest nieczynne z przyczyn leżących po stronie OSiR „HURAGAN” w Wołominie lub niesprzyjających warunków atmosferycznych, rezerwację można przenieść na inny dzień w uzgodnieniu z administracją OSiR „HURAGAN” w Wołominie.

§3

Opłaty za korzystanie z boiska do siatkówki plażowej

 1. Wysokość opłat za korzystanie z boiska do siatkówki plażowej określona jest w cenniku usług wynajęcia obiektu OSiR „Huragan” w Wołominie.
 2. Opłaty dotyczące wynajęcia boiska do siatkówki plażowej należy bezwzględnie dokonywać przed wejściem na boisko w kasie recepcji OSiR „Huragan” w Wołominie.

§4

Zasady korzystania

Zasady korzystania z boiska do siatkówki plażowej:

 1. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają zorganizowane grupy sportowe współpracujące z OSiR „Huragan” w Wołominie a następnie użytkownicy, którzy dokonali rezerwacji.
 2. Na boiska wchodzi się bez obuwia, w stroju sportowym.
 3. Korzystający z boiska pobiera sprzęt sportowy (siatkę, linie) z recepcji OSiR „HURAGAN” w Wołominie, za który odpowiada w trakcie korzystania. Po zakończeniu zajęć zwraca się sprzęt sportowy w recepcji OSiR „HURAGAN” w Wołominie. Warunkiem otrzymania sprzętu jest okazanie ważnego dokumentu tożsamości.
 4. Na terenie boiska obowiązuje zasada zachowania czystości, porządku oraz wykonywanie poleceń obsługi technicznej OSiR „HURAGAN” w Wołominie.
 5. Dzieci do lat 15 mogą przebywać na terenie boiska jedynie pod opieką osób dorosłych.
 6. Za osoby niepełnoletnie korzystające z boiska odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie.
 7. Osoby użytkują boisko w okularach lub szkłach kontaktowych na własne ryzyko.
 8. Osoby o złym stanie zdrowia winny przed rozpoczęciem korzystania z boiska skonsultować się z lekarzem.
 9. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w zajęciach odpowiada prowadzący zajęcia. Osoba odpowiedzialna za grupę zobowiązana jest każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć do sprawdzenia stanu technicznego boiska. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, prowadzący zajęcia ma obowiązek zrezygnować z korzystania z boiska i powiadomić o zaistniałym fakcie obsługę techniczną OSiR „Huragan” w Wołominie.
 10. Opiekun grupy jest zobowiązany do zapoznania swoich podopiecznych z zasadami korzystania z boiska do siatkówki plażowej.
 11. Za bezpieczeństwo korzystających z boiska do siatkówki plażowej podczas zawodów sportowych, turniejów odpowiada organizator imprezy.
 12. Każdorazowy przypadek naruszenia przez korzystających niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem korzystających z boiska a wobec sprawcy naruszenia może zostać ustanowiony przez kierownictwo OSiR „Huragan” w Wołominie czasowy lub całkowity zakaz wstępu.

§5

Nadzór i odpowiedzialność

Zabrania się:

 1. Niszczenia urządzeń i wyposażenia na ternie OSiR „Huragan” w Wołominie.
 2. Wnoszenia opakowań szklanych i metalowych oraz materiałów i przedmiotów niebezpiecznych, w tym broni, niebezpiecznych narzędzi.
 3. Spożywania alkoholu na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie.
 4. Palenia tytoniu oraz zażywania środków odurzających.
 5. Pozostawiania śmieci i odpadów w tym gum do żucia w piasku na całym obszarze boiska oraz terenu OSiR „Huragan” w Wołominie.
 6. Wprowadzania zwierząt, pojazdów (rowerów, wózków) oraz innych przedmiotów mogących zakłócić bezpieczeństwo korzystania z obiektu.
 7. Wykorzystywania sprzętu i urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Zakłócania porządku publicznego, nieobyczajnego zachowania oraz używania wulgarnego słownictwa, przeszkadzania w zajęciach lub grze, utrudniania korzystania z obiektu innym użytkownikom.
 9. Korzystania z boiska i wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub w stanie spożycia alkholu, w stanie odurzenia wywołanego innymi środkami.Korzystania z boiska poza godzinami otwarcia.
 10. Noszenia kominiarek lub odzieży mającej na celu utrudnienie identyfikacji użytkownika.
 11. Rozpalania ognisk, korzystania ze środków pirotechnicznych.
 12. Niszczenia i zanieczyszczania nawierzchni boisk.

§6

Zasady odpowiedzialności za szkody

 1. Za szkody powstałe na terenie OSiR z winy użytkownika, odpowiedzialność ponosi użytkownik.
 2. Za zniszczenie urządzeń i wyposażenia na terenie OSiR, obowiązuje odpłatność w pełnej wysokości wartości szkody.
 3. Za szkody spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 4. Dyrekcja OSiR „HURAGAN” w Wołominie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie boiska szkody, w tym także za naruszenie dobrego wizerunku OSiR „HURAGAN” w Wołominie.

§7

Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu a także wskazań obsługi technicznej OSiR „HURAGAN” w Wołominie nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie obiektu, OSiR „HURAGAN”   w Wołominie nie ponosi odpowiedzialności

§8

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika boiska dokonującego rezerwacji jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
 2. Dane osobowe będą przetwarzane:
 3. a) ·w celu dokonania rezerwacji, wypożyczenia sprzętu sportowego oraz korzystania z boiska na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 2016/679;
 4. b) ·dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
 5. Użytkownikowi boiska przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 6. Użytkownikowi boiska przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Użytkownikowi boiska przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do niego treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych w pkt 3c) i d) przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika. Dla celów dowodowych, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Ośrodek Sportu             i Rekreacji „Huragan” w Wołominie w celu dokonania rezerwacji, wypożyczenia sprzętu sportowego, oraz korzystania z boiska z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych, jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie jest brak możliwości korzystania z boiska.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Tekst niniejszego regulaminu zamieszczono przed wejściem na boisko do siatkówki plażowej i na stronie internetowej osir.wolomin.pl
 2. Wejście na teren OSiR „HURAGAN” w Wołominie i korzystanie z obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.
 3. W zakresie nieobjętym niniejszym regulaminem obowiązuje Regulamin Ogólny OSiR „Huragan” w Wołominie.

Regulamin obowiązuje od 01 czerwca 2018r.

Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie

 

 

TELEFONY ALARMOWE:

 • 999 POGOTOWIE
 • 998 STRAŻ POŻARNA
 • 997 POLICJA
 • 988 TELEFON ZAUFANIA
 • 986 STRAŻ MIEJSKA