Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz 2015 poz. 2164) zwanej dalej ustawą, Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie.

Kontakt w sprawie przetargu: sekretariat 22 763 56 00, fax 22 763 56 01

2 thoughts on “Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni”

  1. Pytanie: W związku z wątpliwościami co do treści SIWZ proszę o potwierdzenie, że:

  2. – załącznik nr 2 do Umowy – „Wykaz niezbędnego sprzętu przeznaczonego do realizacji Zamówienia, którym dysponuje lub będzie dysponować Wykonawca”
  3. oraz

  4. – załącznik nr 3 do Umowy – „Wykaz niezbędnych materiałów przeznaczonych do realizacji Zamówienia, których zamierza używać Wykonawca”
  5. należy przedłożyć na etapie podpisywania umowy. Natomiast do oferty wystarczy dołączyć oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym sprzętem oraz materiałami przeznaczonymi do realizacji Zamówienia.

    Odpowiedź: Zamawiający w Formularzu Ofertowym w pkt.V zapisał „załącznikami do niniejszej oferty są: wszystkie załączniki oraz dokumenty wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” Projekt umowy został określony jako Załącznik nr 6 do SIWZ. W związku z powyższym Projekt umowy wraz z załącznikami do umowy należy traktować jako integralną część oferty.

  6. Pytanie: Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty dokumentów z pkt III.5 ogłoszenia o poniższej treści:„Opis urządzeń technicznych, instrukcje obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowego badawczego wykonawcy w celu potwierdzenia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.”

    Odpowiedź: „Uprzejmie informujemy iż do SIWZ należ dołączyć wykaz sprzętu i urządzeń technicznych, instrukcje ich obsługi oraz karty charakterystyki środków, jakie będą stosowane w czasie realizacji zamówienia”

Możliwość komentowania jest wyłączona.