OSiR-ZP-05/2018

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 138 o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin ogłasza postępowanie nr OSiR-ZP-05/2018, którego przedmiotem jest: „Świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych.”

Opis przedmiotu:

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się www.osir.wolomin.pl

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ul. Korsaka 4, do dnia 29.03.2018 do godziny 10:00

Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.

Otwarcie ofert nastąpi w Ośrodku Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4 29.03.2018 o godzinie 10:30.

Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.

Dokumenty niezbędne do przygotowania i złożenia oferty należy pobrać ze strony internetowej www.osir.wolomin.pl

 

Wołomin, 29.03 2018 r.

INFORMACJA Z PRZETARGU

Oznaczenie sprawy: OSiR – ZP – 05/2018

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych.”

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu (do upływu składania ofert, czyli do 29 marca do godziny 10:00) wpłynęły następujące oferty:

 

Dane firmy Cena netto Cena brutto
RR Security
ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa
589 963,20 zł 725 654, 74 zł
Biuro Ochrony Persona Security sp. z o.o. sp. k.
05-230 Kobyłka, ul. Kochanowskiego 11
554 642,40 zł 682 210,15 zł

Kwota zabezpieczona w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie na ww. usługę:  498 298,00 zł netto (czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100).

Dyrektor OSiR
Bożena Matusiak