OSiR-ZP-04/2018

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest „Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć nauki pływania”.

 

 

Wołomin, 29.03 2018 r.

INFORMACJA Z PRZETARGU

Oznaczenie sprawy: OSiR – ZP – 04/2018

Przedmiot zamówienia: „Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć nauki pływania oraz doskonalenia pływania na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.”

Zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu (do upływu składania ofert, czyli do 28 marca do godziny 10:00) wpłynęła następująca oferta: 

Dane firmy Cena netto Cena brutto

SHOCK SPORT Sławomir Grabiec

ul. Kroczewska 51, 03-287 Warszawa

550 800,00 677 484,00

Kwota zabezpieczona w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie na ww. usługę:  550 800,00 zł netto (pięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100).

Dyrektor OSiR
Bożena Matusiak