Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki

W związku z brakiem ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający zamierza udzielić zamówienia firmie AMLUX sp. z o.o.