Nabór na stanowisko kierownika pływalni

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy:
KIEROWNIK PŁYWALNI  OSiR „Huragan” w Wołominie

Nr oferty: OSiR –  1  /2016          

 1. Predyspozycje osobowościowe:
  Samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia negocjacji, analitycznego myślenia, zdolności organizacyjne, rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, asertywność, odporność na stres, otwartość, skrupulatność.
 2. Wymagania wskazane:
  1. Ukończone (wybór):
   – studia podyplomowe z zakresu „Menedżer Sportu”.
   – kurs zarządzania obiektami sportowymi i rekreacyjnymi.
  2. doświadczenie w zarządzaniu infrastrukturą obiektów sportowych.                3) Komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
  3. Obsługa komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, poczta e-mail)
  4. Dobra umiejętność organizacji pracy własnej.
  5. Prawo jazdy kat. B + dysponowanie samochodem prywatnym do celów służbowych.
  6. Doświadczenie w kierowaniu zespołem.
 3. Nazwa stanowiska pracy:
  KIEROWNIK PŁYWALNI  OSiR „Huragan” w Wołominie,
  pełny etat;
 4. Nazwa i adres jednostki:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4;
 5. Niezbędne wymagania od kandydata:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  4. Wykształcenie (wybór): (preferowane wykształcenie techniczne)
   – jednolite studia magisterskie
   – wyższe studia zawodowe
  5. 5)  co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na ww. stanowisku
  6. 6) Znajomość zasad funkcjonowania jednostek budżetowych, przepisów z obszarów działania obiektów pływalni, przepisów z obszaru ustawy o kulturze fizycznej, o finansach publicznych, pracownikach samorządowych i samorządzie gminnym, Kodeksu Pracy, BHP;
  7. 7) Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe.
  8. 8) Nieposzlakowana opinia;
 6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. administrowanie obiektem Pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie;
  2. Logistyka (zamówienia środków czystości, chemii basenowej, materiałów itp. w celu zabezpieczenia bieżącej działalności obiektu). ;
  3. zarządzanie personelem, sprawowanie nadzoru i kontroli nad prawidłowością realizacji zadań przez podległych pracowników, ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie ustalonych zadań i obowiązków;
  4. Nadzór nad dyscypliną pracy pracowników obiektu.
  5. Prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu;
  6. Nadzór nad prawidłowością i terminowością wykonywania czynności konserwacyjnych i serwisowych urządzeń technicznych obiektu;
  7. Przygotowywanie informacji statystycznych oraz przedkładanie planów rzeczowo-finansowych, sprawozdań i wniosków dla Głównego Księgowego i Dyrekcji;
  8. Bieżąca współpraca z UDT, SANEPID, WOPR i innymi instytucjami w związku z funkcjonowaniem obiektu;
  9. Prowadzenie efektywnej strategii marketingowej mającej na celu pozyskiwanie klientów;
  10. Dbanie o właściwe wykorzystanie infrastruktury obiektu oraz majątek obiektu;
  11. Organizowanie imprez sportowych we współpracy z Działem Organizacji i Szkolenia;
  12. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora;
 7. Wymagane dokumenty:
  1. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
  2. kserokopia dokumentu tożsamości;
  3. Zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku kierowniczym;
  4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku kandydatów pozostających w stosunku pracy – zaświadczenie o zatrudnieniu;
  5. Życiorys  zawodowy (CV);
  6. List motywacyjny
  7. Koncepcja funkcjonowania jednostki
  8. Oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii publicznej.
  9. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się on do niewykonywania zajęć tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które będzie on wykonywał w ramach obowiązków służbowych.
  10. Oświadczenie kandydata, że przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w BIP jego danych osobowych.

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

Wzór oświadczenia dla kandydatów dostępny jest na stronie Ośrodka www.osir.wolomin.pl

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
 • w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Termin składania ofert: do  18.07.2016 roku, do godz. 13.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należ składać zamkniętej w kopercie, osobiście w sekretariacie Ośrodka lub pocztą na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Kierownik Pływalni”.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 1. Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.
 2. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

I etap – kwalifikacja formalna

 • złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko pracy.
 • lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji

 • o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopie tych dokumentów.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydata na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie na internetowej www.osir.wolomin.pl  oraz tablicy informacyjnej Ośrodka.

Termin wywieszenia ogłoszenia:   23.06.2016