Nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy: pracownik sprzedaży bezpośredniej

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy: PRACOWNIK SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ  OSiR „Huragan” w Wołominie –  w ilości jednej  osoby

Nr oferty: OSiR –   2 /2018

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4;
 2. Nazwa stanowiska pracy:
  PRACOWNIK SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ, OSiR „Huragan” w Wołominie, pełny etat, praca w systemie zmianowym.
 3. Niezbędne wymagania od kandydata:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
  4. Wykształcenie, co najmniej średnie.
  5. Co najmniej roczny staż pracy lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na ww. stanowisku
  6. Znajomość podstaw obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego.
  7. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe.
  8. Nieposzlakowana opinia.
 4. Wymagania wskazane:
  1) Komunikatywna znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.
  2) Obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, poczta e-mail)
  3) Dobra umiejętność organizacji pracy własnej
 1. Predyspozycje osobowościowe:
  samodzielność, kreatywność, zdolności organizacyjne, rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, asertywność, odporność na stres, otwartość, skrupulatność.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. Prowadzenie operacji kasowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Sporządzanie dziennych raportów kasowych i rozliczanie się z gotówki.
  3. Sporządzanie faktur gotówkowych dla klientów pływalni.
  4. Prowadzenie wstępnej, bieżącej kontroli w zakresie powierzonych środków.
  5. Ewidencjonowanie pobytu grup zorganizowanych w zakresie form odpłatności za usługi sportowe- rekreacyjne.
  6. Udzielanie rzetelnych i wyczerpujących informacji związanych z funkcjonowanie  obiektu pływalni i oferowanymi usługami oraz sposobu i systemu obsługi klienta.
  7. Pomoc w działaniach administracyjnych.
 2. Wymagane dokumenty:
  1. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje;
  2. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy;
  3. Oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii publicznej.
  4. Oświadczenie kandydata, że przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w BIP jego danych osobowych.

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
 • w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.12.2018 ROKU, DO GODZ. 14.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należ składać zamkniętej w kopercie, osobiście w sekretariacie Ośrodka lub pocztą na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołominz dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik sprzedaży bezpośredniej”.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 1. Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.
 2. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:

I etap – kwalifikacja formalna

 • złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko pracy.
 • lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji

 • o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopie tych dokumentów.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydata na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie na internetowej www.osir.wolomin.pl  oraz tablicy informacyjnej Ośrodka.

Termin wywieszenia ogłoszenia: 28.11.2018 roku