Konkurs nr 1/2016

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Wołomina WK.077.141.2015 z dn. 23.10.2015 roku ogłasza pierwszy pisemny nieograniczony konkurs na najem pomieszczeń  z przeznaczeniem prowadzenia działalności związanej ze zdrowiem i urodą  w obiekcie Pływalni  OSiR „HURAGAN” w Wołominie, przy ul. Korsaka 4

 1. Przedmiotem konkursu jest najem pomieszczeń z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej ze zdrowiem i urodą o następujących powierzchniach:
  • Pomieszczenie o łącznej powierzchni 14,1 m2, usytuowane na parterze Pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 (p. 116)
  • Pomieszczenie o łącznej powierzchni 14,6 m2, usytuowane na parterze Pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 (p. 117)
   Przedmiot konkursu może być wynajęty w różnej konfiguracji np. każde pomieszczenie oddzielenie lub łącznie. W przypadku złożenia oferty na dwa pomieszczenia, Formularz ofertowy powinien być złożony na każde pomieszczenie oddzielnie.
 2. Najem pomieszczeń przewidziany jest na okres 2 lat.
 3. Czynsz najmu ustalony będzie w formie opłat miesięcznych. Do czynszu doliczony będzie podatek VAT według obowiązujących stawek. Stawka wywoławcza wynosi 30 zł netto/ m2 miesięcznie plus podatek VAT. Ustalona w konkursie stawka czynszu netto plus podatek VAT za m2, obejmuje:
  • Koszty eksploatacyjne z tytułu zużycia energii elektrycznej, wody odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania oraz wywozu śmieci.
   Ustalona w konkursie stawka czynszu netto plus podatek VAT za m2, nie obejmuje:
  • Napraw bieżących, konserwacji wynajmowanych pomieszczeń oraz zainstalowanych w nich urządzeń a także utrzymania czystości i porządku w wynajmowanym lokalu.
   Wszelkie dodatkowe koszty ponosi prowadzący działalność w pomieszczeniu będącym przedmiotem najmu.
 4. Wyposażenie stałe przedmiotu konkursu:
  1. Pomieszczenie nr 1 (p. 116) o łącznej powierzchni 14,1 m2:
   • a) instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa z umywalką
   • b) posadzka terakota
   • c) wentylacja mechaniczna
  2. Pomieszczenie nr 2 (p. 117) o łącznej powierzchni 14,6 m2:
   • a) instalacja elektryczna, instalacja wodociągowa z umywalką
   • b) posadzka terakota
   • c) wentylacja mechaniczna
 5. Materiały konkursowe można pobrać ze strony internetowej osir.wolomin.pl lub otrzymać w siedzibie OSiR „HURAGAN” w Wołominie.
  (zalaczniki-do-konkursu-zdrowie-i-uroda)
 6. Do Konkursu może przystąpić każdy podmiot spełniający wymogi niniejszego konkursu. Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
  Oferta powinna zawierać między innymi:

  1. Dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko Oferenta będącego osobą fizyczną, dokładny adres Oferenta.
  2. Oferowaną cenę czynszu netto oraz brutto.
  3. Koncepcję zagospodarowania i przeznaczenia pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu a w niej:
   • proponowany sposób zagospodarowania i obsługi klienta, proponowany zakres oferowanych usług
   • opis aranżacji pomieszczeń
   • wykaz zasobów rzeczowych, w które zostaną wyposażone pomieszczenia najmu
  4. Oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty, Oferent zobowiązuje się do zagospodarowania pomieszczeń najmu wg. propozycji, o której mowa w pkt. 4 ust. c, z własnych środków.
  5. Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze wskazanymi w ogłoszeniu warunkami i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
  6. Zobowiązanie Oferenta do związania się warunkami oferty na okres zawarcia umowy najmu.
  7. Potwierdzenie doświadczenia w przedmiotowej branży lub tożsamego z przedmiotem Konkursu – min. 2 lata.
  8. Odpis z właściwego rejestru.
  9. Oświadczenie podpisane przez uprawnioną osobę dotyczące niezalegania w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Zdrowotnych w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz niezalegania w podatkach w stosunku do Urzędu Skarbowego.
   Po rozstrzygnięciu konkursu i podpisaniu umowy, wybrany Oferent zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS o niezaleganiu z płatnościami w terminie do końca  listopada 2016 roku pod rygorem rozwiązania umowy.
  10. Dokument potwierdzający nadanie nr NIP i REGON.
  11. Oryginał lub kopia potwierdzona przez Oferenta za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa, udzielonego w formie pisemnej w przypadku umocowania pełnomocnika do zawarcia umowy wraz z kopią dowodu osobistego pełnomocnika,
  12. Wypełniony formularz ofertowy.
  13. Podpisany wzór umowy najmu.
 7. Umowa najmu zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 8. Oferty niespełniająca powyższych wymogów, niekompletne, złożone poza obowiązującym trybem lub po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursowa i zostaną odrzucone.
 9. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby głównej Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, do dnia 16.11.2016 r. do godz. 11.30 w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Konkurs – ZDROWIE I URODA”.
  Złożonej oferty nie można wycofać ani zmienić po terminie złożenia oferty.
  Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
  I etap konkursu jest jawny: publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie OSiR „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4.
  II etap konkursu jest niejawny: Komisja Konkursowa dokona weryfikacji ofert pod względem formalnym a także oceni czy Oferent spełnia wymagania konkursowe zawarte w pkt. 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie wymagania z najwyższą oferowaną ceną.
 10. Kryteria wyboru oferty.
  • Przy wyborze najkorzystniejszej pisemnej oferty, Komisja Konkursowa będzie kierowała się następującym kryterium:
  • Oferowana wysokość miesięcznej stawki czynszu netto za 1 m2 – stanowić będzie 100 % punktacji ogółem (100 punktów).
  • Charakterystyka kryterium: Sn = Cn/Cmaxx 100, gdzie Cn- cena aktualnie badanej oferty, Cmax- najwyższa z cen uzyskanych w ofertach.
 11. W przypadku równorzędności ofert, Komisja przeprowadzi dodatkowe negocjacje ustne, w których kryterium decydującym będzie najwyższa uzyskana kwota najmu.
 12. Osobą upoważniona do kontaktu z Oferentami na temat konkursu jest: Kierownik Pływalni – Dimitar Jugrew tel. 22/ 760- 39- 20 wew.20
 13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej osir.wolomin.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie OSiR „Huragan” w Wołominie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu Konkursu. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci zostaną poinformowani drogą pisemną.
 14. OSiR „Huragan” w Wołominie, zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.