Informacja o zawarciu umowy w trybie z wolnej ręki

Wołomin, dnia 28.02.2018r.

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan”
w Wołominie przy ul. Korsaka 4
05- 200 Wołomin

Znak sprawy: OSiR – ZP – 03/2018

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI
na podstawie art.67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejszym na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamiam o zawarciu umowy o zamówienie publiczne zawieranej w postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej ręki na: „Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.

Krótki opis przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 od 01.03.2018r. do 31.12.2018r. Szacunkowa ilość roboczogodzin wynosi: 7662 roboczogodziny serwisu dziennego i 6552 roboczogodziny serwisu nocnego. Zamawiający wymaga minimalnego składu personalnego na poszczególny zmianach: a) od otwarcia pływalni do 14.00 od poniedziałku do piątku – 1 osoba, b) od otwarcia pływalni do 14.00 sobota i niedziela – 2 osoby – 1 kobieta i 1 mężczyzna, c) od 14.00 do 22.00 – 2 osoby – 1 kobieta i 1 mężczyzna od poniedziałku do niedzieli, d) od 22.00 do 06:00 – 3 osoby w każdy dzień pracujący w serwisie nocnym. wykonawca musi posiadać niezbędny sprzęt do realizacji zamówienia: a) podwodny odkurzacz basenowy do sprzątania powierzchni poziomych i pionowych płaszczyzn niecki basenowej (2 szt.), b) maszyna dyskowa do czyszczenia powierzchni poziomych (1 szt. ), c) myjka ciśnieniowa do odkażania wysokimi temperaturami (1 szt.), d) maszyna szorująca akumulatorowa bębnowa (1 szt.), e) kombajn sprzątający o zasilaniu akumulatorowym bezpiecznym ( 2 szt.), f) myjka ciśnieniowa (1 szt.), g) agregat pary do dezynfekcji (1 szt.), h) ściągaczki gumowe do ściągania zastoin wodnych (2 szt.),  i) profesjonalne wózki serwisowe (2 szt.), j) odkurzacz wodny (1 szt.), k) opryskiwacz do dezynfekcji.

Zamawiający udzielił zamówienia wykonawcy: Konsorcjum firm w składzie:

Firma Koloryt Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, 05- 092 Łomianki, przy ul. Staszica 11- Lidera konsorcjum oraz Firmą BHP PROTECT SYSTEM Sp. zo. o. z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 65/112 -Członka konsorcjum.

Podstawa prawna udzielenia zamówienia: art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.). W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy OSiR – ZP – 01/2018) nie została złożona żadna oferta wobec powyższego zamówienie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Termin realizacji zamówienia: 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Okres obowiązywania umowy: 10 miesięcy

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust 2 uPzp zostało zamieszczone na stronie internetowej w dniu 23 lutego 2018 r.

 Zamawiający:
Bożena Matusiak- Dyrektor