Informacja o unieważnieniu trzeciego pisemnego konkursu ofert

 

dotyczy: „Trzeciego pisemnego Konkursu ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.”

nr sprawy: OSiR/P/1/KO/2017

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt1 uPzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”

Uzasadnienie faktyczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie „Trzeciego pisemnego Konkursu ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4,  nie została złożona żadna oferta. 

Pierwszy pisemny konkurs ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 przeprowadzony został w terminie 09.12.2016 – 20.12.2016 (nr sprawy OSiR/P/1/KO/12/2016)

Drugi pisemny konkurs ofert na najem lokalu gastronomicznego w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 przeprowadzony został w terminie 27.12.2016 – 16.01.2017 (nr sprawy OSiR/P/2/KO/12/2016)

z-ca Dyrektora
(-) mgr Bożena Matusiak